จดทะเบียน
Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.2
* Required information.
ชื่อกิจการ-ภาษาไทย (1) *
ชื่อกิจการ-ภาษาไทย (2)
ชื่อกิจการ-ภาษาไทย (3)

ชื่อกิจการ-ภาษาอังกฤษ (1) *
ชื่อกิจการ-ภาษาอังกฤษ (2)
ชื่อกิจการ-ภาษาอังกฤษ (3)

ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ *
ชื่อกรรมการ 3 คน พร้อมกระจายหุ้น
กรรมการท่านที่ 1.
กรรมการท่านที่ 2.
กรรมการท่านที่ 3.
วัตถุประสงค์

สถานที่ตั้ง
ทุนจดทะเบียน
ตรายาง

ชื่อผู้ติดต่อ *
e-mail / website

mad4media user interface design